Verksamhet

Samfälligheten för Nordisk Sed är ett trossamfund verksamt i hela landet med säte i Uppsala. Som samfund integrerar Samfälligheten Seden i den svenska samhället. Samfälligheten har en religiös verksamhet för Den Nordiska Sedens anhängare motsvarande den som andra trossamfund har för sina medlemmar. I den mån det är möjligt så genomförs gemensamma religiösa högtider. Det andliga uttrycket tar olika former - stunder då man söker sig till det heliga, stunder då man ensam eller tillsamans med andra finner mening i Seden.

Samfälligheten arbetar med konkreta frågor och söker bygga upp ett väl fungerande trossamfund efter gängse modell. Detta är ett stort och omfattande arbete där vi behöver alla goda krafter. Detta arbete prioriteras framför kosmetiska företeelser som Internet. Vi kan inte heller ägna särskilt stor kraft att serva icke-medlemmar. Vi hoppas att allmänheten har förståelse för detta.

Samfälligheten är ett litet trossamfund och har därigenom begränsade resurser. Men vi uppfyller de behov som finns. I vår organisation fungerar saker smidigt och utan större konflikter - för vi vet vad vi sysslar med och gör så gott vi kan.

Vi ser till att verksamheten med livsseder, så som bröllopp och begravning, fungerar. Vi skapar så goda möjligheter som möjligt för lokalt firande av högtider. För övrigt strävar vi efter att stödja möten mellan troende och gynna sedens tradition hos de enskilda.