Etik och moral

Vår etik och moral traderas och är alltså inte nedskriven. Genom tiderna har vi lärt oss vad som verkligen är rätt och fel. De äldre lär oss och leder oss. Våra barn är vårt ansvar. Sambandet mellan generationerna är grunden för vår sed. Vi förmedlar kunskaper, erfarenheter, värderingar och traditioner från de föregående till de efterkommande. Vi förvaltar vår gård, vår värld, vår tradition. Dessa är arv av våra förfäder -- lån av våra ättlingar. Livet är tungt och vemodigt, men vi måste ta ansvar ty vi är bara en del i något större. Makterna är våra förfäders förfäder. Genom dem förstår vi bättre -- genom dem kan vi få den ödmjukhet som krävs för att inte misströsta över vår otillräcklighet. Konsumtionshysteri får människor att bete sig hänsynslöst och ansvarslöst, med den egna tillfredsställelsen som drivkraft. Men det finns en moral som står över människors små egenheter. Det finns ett allmängiltigt rätt och fel, en universiell princip om ordning och sammanhang. Vår sed innehåller en förståelse för denna moral och är på så sätt ett värn mot detta moraliska förfall.

Nordisk etik bygger också på att man är skyldig att följa normer och värderingar för kollektivets skull, för släktens fortlevnad, för bygdens stabilitet och för världens ordning. Var och en är ansvarig för sina gärningar. Att stå för det man gjort, att ta ansvar och att göra rätt för sig -- det kallas heder. Att göra ont mot andra fläckar den egna hedern. Var och en har ett värde i sig själv som man måste värna om genom att vara hedersam. Ingen är en isolerad ö - allt man gör hänger samman med omvärlden. Heder är en dygd. Vad som är rätt och fel har vanligen formen av normer eller dygder. En dygd är en god moralisk egenskap som man söker leva upp till. En annan hednisk dygd är till exempel ödmjukhet. För att vara ödmjuk så måste man inse sin mänsklighet och sina begränsningar och inte försöka trotsa världens ordning. En annan dygd är rättvisa, och för att leva upp till den dygden så måste man försöka göra rättvisa saker och inte acceptera orättvisa i sin omgivning.

Hednisk religiös etik bygger på att visa respekt. Respekt gentemot människor, växter, djur och makter. Vi må vara oense med vissa men vi visar dem respekt. Vi föder upp djur och slaktar dem, men med respekt. Vi möter seder och traditioner som vi inte alltid förstår -- men vi respekterar dem.