En hednisk religiös rörelse

Samfälligheten för Nordisk Sed är trossamfundet för alla dem vars liv vilar på den levande traderade nordiska hedendomen. För alla dem vars tro är den som levt i gammal folktro och folklig tradition. Detta är landets och naturens religion i norden. Detta är våra fäders tro som växer till styrka i en ny tid.

Den Nordiska Seden är den nordiska, levande, hedniska, traditionen. Det är nordens naturreligion, tron på landets väsen och traditioner som lär oss leva våra liv. Det är tron på vättar, tomtar och skogsrå. Det är också personlig tro på Makterna, flera personliga gudar, kända under många namn, bland allmänheten så som de gamla namnen, så som Odin eller Freja, men hos oss vanligen med våra egna namn så som Allts fader eller Vår frun. Det är en naturreligion - en animistisk religion. Seden är kulturella värderingar och sociala normer som gått traderats. Den är seder och bruk.

Samfälligheten står för en levande tradition, den folkliga seden, i en tid av rotlöshet och andlig förvirring. En sed är alltid något man har gemensamt med andra, i en tid av rotlöshet och privatreligiositet så håller vi fast vid seder som per definition är något man delar med andra. Gammal folktro visar sig vara ganska modern och denna rörelse något som är en del av vår tid.

Samfälligheten värnar Seden och de troende, plockar fram vår sed i det allmänna medvetandet. Genom Samfälligheten så går den folkliga tron en ny vår till mötes, genom gemensamma ansträgningar så kommer den att kunna vinna tolerans och existensberättigande hos allmänheten.